Vær ikke bekymrede ... Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
 Matthæusevangeliet 6,25 

Referat 13.02.2014 Råsted

Møde nr. 9
Tid: kl. 9.00
Sted: Hornbæk Sognegård

Referat

00 Fraværende:
Afbud fra Elisabeth Jensen, Råsted, og sognepræst Ingelise Strandgaard.

00a Godkendels af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

01 Der vil i løbet af kalenderåret 2014 tilgå Råsted Sogns Kirkekasse 100 000 kroner, der skal anvendes til reparation af kirketårnet, og 300 000 kroner til reparation af parkeringspladsen.

Beløbene udbetales med 1/12 del pr måned og er således først fuldt ud til rådighed ved årets udløb.
Det foreslås, at beløbene løbende hensættes på 2 bankkonti benævnt henholdsvis kirketårn og parkeringsplads.
Godkendt.

02 Udbetalingsbilag skal attesteres for modtagelse af varen/ydelsen og herefter afleveres til kasserer til anvisning af udbetalingen.
Taget til efterretning.

03 Accept af tilbud fra anlægsgartner Torben Jensen på 4 500 kroner inkl. moms for fældning af 2 birketræer.
Godkendt.

04 Oplysning til kasserer om forventede udgifter.
Dør til toilet skal efterses. Kun almindelige eftersyn af maskiner til kirkegård. Ønske om sneslynge.

05 Drøftelse af eventuel oprettelse af madlavningslaug ved Hornbæk Sognegård til at forestå madlavning ved blandt andet spaghettigudstjenester, kirkekaffe/-frokost mm.

Tak for hjælp til spaghettigudstjenesten.

Der er behov for, at frivillige kan deltage i forbindelse med arbejdet.

Ikke alle ser sig i stand til at deltage i arbejdet med at lave mad til 80 personer. Vi må erkende vores begrænsning i forbindelse med udførelse af de store madlavningsopgaver.

Hvad er Lis’s opgaver i Sognegården.

06 Tilbud fra SICOM om gratis eftersyn af kirkens teleslynge og højtaleranlæg.
Tilbud modtaget.

07 Genenergimærkning af kirkens bygninger. Tilbuddet er sendt pr. mail til jer.
Afventer yderligere fra provstiet.

08 Drøftelse af Datalogger analyse, der er sendt til jer pr mail.
Jeg henviser til bemærkningerne på side 4 ”at opsætte en affugter med hydrostat” og side 5 ”varmeanlægget er en anelse underdimensioneret”.
Relæ er udskiftet.
Inden evt. anskaffelse af affugter skal det drøftes med nationalmuseet.
Rapporten drøftes med Energicenter

09 Kommende aktiviteter – aktivitetsudvalget.
16 02 2014 kirkekaffe i Råsted Kirke: Karen Hanna og Edel
30.3.14 kirkekaffe - rundstykker: Karen Hanna, Margit og Edel
Tirsdag 13.5.14 spaghettigudstjeneste: Aftales senere
- Andre??  Ingen

10 Tilbagemelding fra møder:
Graverstrukturen i De 5 Sogne.
Pt. ingen tilbagemelding på graverstruktur.

11 Orientering fra præsterne.
Starter med minikonfirmander – rundtur til alle kirker.

12 Fremlæggelse af regnskab pr 31.12.2013 (hvis det er kommet fra regnskabsfører).
Intet fra regnskabsfører.

13 Opfølgning på mail fra Bent Faxholm og Edel til drøftelse på lukket møde.
Drøftes på lukket møde. Edel forlader mødet under drøftelsen.
Særskilt referat tilgår folkevalgte menighedsrådsmedlemmer og præster.

14 Eventuelt.
Møde i FUSR.
Kopimaskine - undervisning lovet.

Referat 20.3.2013 Råsted

Møde nr. 3,  afholdt den 20.marts 2013 kl. 10 i Hornbæk Sognegård

Fraværende: Dorte Jørgensen

1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Referat godkendt

2. Drøftelse af det fremsendte tilbud om højtaleran-læg til Råsted Kirke fra Sicom
Sicom har tilbudt at lave en prøveopstilling af højtaleranlægget. Dette kan efter aftale blive stående i en periode på omkring 4 uger.
Tilbuddet gennemgået. Prøveopstilling ønskes efter påske. Drøfter fælles serviceaftale for flere kirker med Sicom-anlæg. Vedtager at anskaffe Sicom anlæg til ca. 40.000 kr.

3. Orientering om regning fra arkitekt
Regning på 27.500 kr. efterfølgende opdelt på år 2011 og 2012. Vedr. kalkning af tårn, grusbelægning, gitter på tårnet.

4. Regnskab for 2012
Regnskabet er tilsendt jer pr mail forinden mødets afholdelse.
Regnskabet gennemgået og taget til efterretning.

5. For at få regnskabet til at udvise en retvisende fordelingen af lønninger på de enkelte aktivitetsområder er det nødvendigt med registrering af arbejdstiden.
Oplæg fremlægges.
Edel meget velvillig til at lave tidsregistrering på kirkelige aktiviteter.

6. Orientering fra aktivitetsudvalget. Kommende arrangementer
Udvalget har besluttet at holde mindst ét større arran-gement i hvert af landsognenes forsamlingshuse i den kommende sæson.
Tirsdagseftermiddagsmøder i Borup har for lidt tilslutning, og der bliver ikke planlagt arrangementer pt.
Sogneudflugtsudvalget har nogenlunde planlagt udflugt til tirsdag den 27. august 2013.

7. Orientering fra præsterne
Intet.

8. Orientering fra andre udvalg, hvis der har været afholdt møder. Eventuelle tanker.
Intet.

9. Eventuelt
Indledende budgetmøde i Kristrup Sognegård den 3. april 2013 kl. 19.30. Medlemmer, der ønsker at delta-ge, melder tilbage til Poul Erik.
Kirkekaffe den 23. april. Birgitte laver kaffe. Musse køber kransekage.
Spagettigudstjeneste den 23. maj. Edel køber soda-vand og opsætter borde. Poul Erik bestiller pizza.

Referat 22.5.2013 Råsted

Møde nr. 5, afholdt onsdag den 22. maj kl. 9.30 i Hornbæk Sognegård

Fraværende: Ingen, men Maja og Dorte kun med under første del

1. Godkendelse af referat fra menighedsrådsmøde den 20. marts 2013.
Godkendes.

2. Referat fra kirkesyn afholdt den 18. april 2013 fremlægges til underskrift. Opfølgning på mangler – fordeling af opgaver.
Godkendes.

Bænke er lavet, vinduer kittet, dør til toilet med dør-pumpe ordnet.
Murer kontaktet og giver tilbud på understrygning af tag og reparation af sokkel.
Tilbud på tårn afgives, men skal drøftes med de sag-kyndige.
Problemer med dræn skal undersøges.
Inventar til graverhus ikke fulgt op.
Hynder til kirkebænke ses efter den 27.5. kl. 14.30.
Radiator til koret. Drejer kontaktes for anskaffelse af elradiator.
Orienteret om parkeringsplads.
Skilt med henvisning til hovedindgang på Houmarks-vej skal anskaffes. Tekst: Besøgende til kirken henvises til indgang fra Houmarksvej.
Tørreskab ønskes til vådt tøj. Edel finder pris

3. Kasserer fremlægger kvartalsbalance pr 31. marts 2013.
Regnskabet fremlægges til orientering.

4. Drøftelse af budget for 2014
Budgettet fremlagt til drøftelse og menighedsrådet godkender det udarbejdede budget.
Sneslynge ønskes.

5. Tilbud vedrørende vedligeholdelse af graverhus fremlægges til drøftelse og accept
Graverhus tilbud på 25.000 kr. + moms fra Freddy Kousted accepteres.

6. Tilbud på topkapring mm af 4 træer fremlægges til drøftelse og accept.
Tilbud på fældning af 4 træer på 12.412 kr. incl. moms accepteres

7. Orientering fra møde den 13. maj 2013 for kontaktpersoner.
Karen Hanna orienterer fra mødet og oplyser, at der er udarbejdet APV rapport.

8. Orientering – kalkmalerier.
Revner i kalkmalerier er efterset af arkitekt der ikke mener, der er problemer pt.

9. Under kirkesynet blev det konstateret, at der i graverhuset er ophængt hylder i et simpelt snoresystem. Af hensyn til sikkerheden skal der opsættes faste hylder eller etableres reoler. Lader vi tilstanden forblive uændret, og kommer arbejdstilsynet på besøg, kan det resultere i påtale og måske bøde.
Drøftelse af og beslutning om hvad vi skal foretage os i anledning af ovenstående.
Hylder i redskabsrum i graverhus skal af hensyn til sikkerhed sikres, evt. nye reoler eller hylder. Freddy Kousted laver hylder mv.

10. Højttaleranlæg
Højtaleranlæg anskaffes i henhold til tilbud med en kindmikrofon og en clips.

11. Eventuelt
Spaghettigudstjenestens planlægning gennemgået.

Overvejer om der er behov for at holde årsmøde.

 

Referat 21.2.2013 Råsted

Møde nr. 2, afholdt den 21. februar 2013

Fraværende: Dorte Jørgensen, Maja Søgaard Kristensen

1.  Kassereren fremlægger bilag til regnskabsinstruks til godkendelse og underskrift.
Ekstern revisor stiller krav om, at netop dette bilag er udarbejdet af menighedsrådet.
Bilag til regnskabsinstruks gennemgået, godkendt og underskrevet. (Kopi af bilaget er efterfølgende sendt til Chr. Kirk og provstiets eksterne revisor.)

2. Inspirationsdag
Ingen af medlemmerne var interesseret i at deltage i udvalgsarbejdet.

3. Kunstudvalg
Karen Hanna er frivillig deltager.

Flere artikler...

  1. Referat 13.2.2013 Råsted

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02