Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!
 Matthæusevangeliet 7,14
 

Hornbæk Sogn


Vælg i venstre spalte, hvilke oplysninger du søger om Hornbæk Sogn.

Ordensbestemmelser for Hornbæk Kirkegård


1.    Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

2.    Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller anden kirkelig handling.

3.    Vandkander, blomstervaser og redskaber, som tilhører kirkegården og benyttes af gravstedsbrugere, skal efter end brug straks sættes tilbage på plads. Afklip fra blomster og andet affald fra gravsteder skal sorteres og placeres i affaldsstativerne.

4.    Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

5.    Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

6.    Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt, undtaget herfor er fælles-plæner.

7.    Cykling på kirkegården er ikke tilladt. Børns leg er ikke tilladt. Hunde skal føres i snor.

8.    Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde.

9.    Hække og nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

10.    Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

11.    Der må ikke anvendes plastic eller fiberdug på kirkegården.

12.    Der må ikke anbringes ting af glas samt skarpe og spidse genstande på gravstederne af hensyn til personalets sikkerhed.

13.    Det er ikke tilladt at anvende kirkegårdens materialer så som sten, granit, sand og jord uden aftale med graveren.

14.    Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

Vedtaget af
Hornbæk Menighedsråd d. 28. august 2012  
Godkendt i Randers Søndre provsti d.6. september 2012

Eventuelle spørgsmål til ovenstående bestemmelser rettes til graver Hanne Mose, tlf. 86 41 06 27.

Vedtægt for Hornbæk Kirkegård - Tillæg 2 om gravsteder


Afdeling A og B

er traditionelle kistegrave udlagt med 1 til 2 gravpladser og med en fredningstid på 30 år. Da det er en gammel kirkegård, findes der også gravsteder, som består af flere gravpladser. I henhold til godkendt reguleringsplan reguleres disse gravsteder ved hjemfald til gravsteder med 1 eller 2 pladser.

Der må anbringes 1 gravminde pr. gravplads. Ønskes yderligere anbringelse af f.eks. gravminde, bænke, stenkunst m.v., skal der søges om tilladelse til dette.

Man kan selv stå for anlæg af gravsted eller lade kirkegården gøre det efter regning. Gravstederne anlægges med planter, løs eller fast belægning, bar jord eller bunddække, som man synes, dog ikke græs. Gravminde og planter skal sættes, så de holder en afstand på 25 cm fra hækken, således at der er passage ved hækklipning. Planter, som er vokset ud i hækken, kan blive beskåret i forbindelse med hækklipningen. Beplantningen må max. blive 2½ m høj.

afdeling A kan der på grund af planlagt og godkendt reguleringsplan ikke foretages kistenedsættelser i pladserne A 79 -100 og 339-353, medmindre ens ægtefælle/samlever er begravet her.

Afdeling B er under afvikling for kistenedsættelser og bliver efterhånden i henhold til godkendt reguleringsplan omlagt til urnegravsteder. Har man sin ægtefælle/samlever kistebegravet i dette område, har man naturligvis også selv ret til at blive kistebegravet ved sin ægtefælle/samlever. Alle andre, som ønsker kistebegravelse, henvises til at finde et gravsted i afdeling A. Undtaget herfor er dog B 1-7, B 20-23/26-29, B 33-39, B 82-106.

Af pladshensyn er det ikke muligt at få urner anbragt i kistegravstederne, medmindre man i forvejen har kistegravstedet. I tilfælde, hvor efterlevende ægtefælle/samlever ikke har gjort sig klart, om man vil kistebegraves eller urnebegraves, og netop afdøde ønskede at blive urnebegravet, skal/kan man for at være sikker på at blive begravet ved sin ægtefælle/samlever erhverve sig et kistegravsted med 1 gravplads.

Gravstedsretten i afdeling A og B kan ved udløb forlænges for minimum 5 år ad gangen.

I afdeling A og B kan man selv stå for pleje og vedligehold af gravstedet eller indgå aftale med kirkegårdens ansatte om dette.

Urneafdelingerne UA, UB, UC og UD
er traditionelle urnegravsteder med en fredningstid på 10 år og med plads til max 4 urner pr. gravsted. Der må, uanset hvor mange urner der er anbragt i gravstedet, kun sættes 1 gravminde pr. gravsted, og gravmindet må max. være 55 cm høj.

Man kan selv stå for anlæg af urnegravstedet eller lade kirkegårdens ansatte gøre det efter regning. Gravstederne anlægges med planter og løs eller fast belægning, bar jord eller bunddække, som man synes, under hensyn til, at beplantningen ikke rækker ind over nabogravstedet, dog er det ikke tilladt at så græs. Beplantningen må ikke overstige en højde på 1,5 meter.

Der må ud over gravmindet ikke placeres bænke og andre større ting på gravstedet.

Gravstedsretten kan ved udløb forlænges med minimum 5 år ad gangen.

På afdeling UA, UB, UC og UD kan man selv stå for pleje og vedligehold af grav¬stedet eller indgå aftale med kirke¬gårdens ansatte om dette.

Urneafdelingerne UÆ og PP
er græsplæne med nedlagt mindeplade og med en fredningstid på 10 år. Der er plads til 2 urner i hvert gravsted.

Mindepladen skal være en Halmstad eller Vånga med brændt overflade og måle 40 x 50 cm, og bogstaverne skal nedhugges i stenen. Disse må, hvis man ønsker det, males sorte.

Der må anbringes et stk. stenvase midt for ved bagkant af mindepladen. Der må ikke anbringes noget af varig karakter på og ved mindepladen. Det er ikke tilladt at nedgrave planter eller løg i græsset eller i jordkanten ved plænen. Fra medio november til ultimo marts må der anbringes en stedsegrøn buket i stenvaserne og henlægges puder/kranse/dekorationer på mindepladen. Disse skal være uden ståltråd, da der ellers kan gå rust i stenen.

Der er obligatorisk udvidet pleje og vedligeholdelse på UÆ og PP, og der betales for 10 år første gang. Herefter kan man forlænge sin aftale for minimum 5 år ad gangen. Ved ny nedsættelse i allerede anvendt urnegravsted skal der betales frem til fredningstidens udløb for den nye nedsættelse.

PU er plæne uden plade, også kaldet anonym gravplads.
Her nedsættes urnerne i rækkefølge og umarkeret.

Der er obligatorisk udvidet pleje og vedligeholdelse i de 10 år, fredningstiden løber. Gravstedsretten kan ikke forlænges.

PU ligger med en stensætning i midten med et stort stenkors, og det er her, man skal anbringe sine blomster m.v. Der må ikke anbringes noget af varig karakter på området. Fra medio november til ultimo marts må der dog anbringes stedsegrønne buketter og henlægges puder/kranse/dekorationer ved korset.

Hj består af 4 x 4 urnegravsteder.
Der er plads til 2 urner i hvert gravsted, og fredningstiden er 10 år. Der er obligatorisk udvidet pleje og vedligeholdelse i denne afdeling, og der betales for 10 år første gang. Herefter kan man forlænge sin aftale med minimum 5 år ad gangen. Ved ny nedsættelse i allerede anvendt urnegravsted skal der betales frem til fredningstidens udløb for den nye nedsættelse.

Gravstederne skal henligge med ens udseende. Om foråret plantes stedmoder, om sommeren plantes isbegonier, og om vinteren grandækkes der. Disse opgaver udføres af kirkegårdens ansatte.

Mindepladen skal være en Halmstad eller Vånga med brændt overflade og måle 40 x 50 cm, og bogstaverne skal nedhugges i stenen. Disse må, hvis man ønsker det, males sorte. Mindepladen anbringes liggende og let skrånende, og der må anbringes en stenvase midt for ved bagkant af gravmindet.

Der må ud over mindeplade og stenvase ikke anbringe andet af varig karakter, medmindre der er givet en skriftlig tilladelse.

Fælles bestemmelser

På alle afdelinger af kirkegården er det tilladt at anbringe levende lys, ikke batteri lys eller lyskæder.

Der må kun anvendes miljøvenlige urner.

For alle afdelinger gælder det, at de forskellige arbejder, som udføres på kirkegårdens gravsteder, udføres i henhold til plejeplan for Hornbæk Kirkegård, og der betales efter gældende takster.

For afdeling A, B, UA, UB, UC, UD kan der, hvis det ønskes, indgås en pleje- og vedligeholdelsesaftale eller en udvidet pleje- og vedligeholdelsesaftale med kirkegården.

Hvis man ønsker at indgå en udvidet pleje- og vedligeholdelsesaftale, skal gravstedet fremtræde velanlagt og i god stand uden forvoksede planter. Dette kan i nogle tilfælde betyde, at gravstedet skal nyanlægges af kirkegården eller en anden med kyndig forstand på anlæg af gravsteder, inden aftalen indgås.


Vedtaget af Hornbæk Menighedsråd den 28. august 2012

Godkendt af Randers Søndre Provsti 6. september 2012

Eventuelle spørgsmål til ovenstående bestemmelser rettes til graver Hanne Mose, tlf. 86 41 06 27.

Hornbæk Kirkegård

Hornbæk Kirke
Hornbæk Kirkevej 9
8920 Randers NV

Graver Hanne Mose
tlf.:86 41 06 27, træffes bedst tirsdag-fredag kl. 11.30-12.00
e-mail: hornbakgraver@defemsogne.dk

Læs også
Ordensbestemmelser for Hornbæk Kirkegård

Læs også
Vedtægt for Hornbæk Kirkegård om gravsteder

På hjemmesiden www.dk-gravsten.dk kan du se fotos af de enkelte gravsteder på kirkegården.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02