Vær ikke bekymrede ... Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne?
 Matthæusevangeliet 6,25 

Ordensbestemmelser for Hornbæk Kirkegård


1.    Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred.

2.    Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder på en sådan måde, at det kan være til gene for gudstjenesten eller anden kirkelig handling.

3.    Vandkander, blomstervaser og redskaber, som tilhører kirkegården og benyttes af gravstedsbrugere, skal efter end brug straks sættes tilbage på plads. Afklip fra blomster og andet affald fra gravsteder skal sorteres og placeres i affaldsstativerne.

4.    Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes eller betrædes.

5.    Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.

6.    Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt, undtaget herfor er fælles-plæner.

7.    Cykling på kirkegården er ikke tilladt. Børns leg er ikke tilladt. Hunde skal føres i snor.

8.    Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde.

9.    Hække og nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.

10.    Ukrudtbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.

11.    Der må ikke anvendes plastic eller fiberdug på kirkegården.

12.    Der må ikke anbringes ting af glas samt skarpe og spidse genstande på gravstederne af hensyn til personalets sikkerhed.

13.    Det er ikke tilladt at anvende kirkegårdens materialer så som sten, granit, sand og jord uden aftale med graveren.

14.    Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred og til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til menighedsrådet.

Vedtaget af
Hornbæk Menighedsråd d. 28. august 2012  
Godkendt i Randers Søndre provsti d.6. september 2012

Eventuelle spørgsmål til ovenstående bestemmelser rettes til graver Hanne Mose, tlf. 86 41 06 27.

hornbaek-2012-01

taanum-2012-01

borup-2012-01

kousted-2012-01

raasted-2012-02